Mediācijas padome

Laima Ārija Zelmene
Valdes priekšsēdētāja
tālr.29254418
e-pasts: laima.zelmene@mediacija.lv

Kristīne Dārzniece
Valdes locekle
tālr.29800508
e-pasts: kristine.darzniece@latnet.lv

Baiba Strupiša
Valdes locekle
tālr.29489151
e-pasts: baiba@strupisa.lv

Biedrība "Mediācijas padome"

Biedrības mērķis ir apvienot mediācijas jomā darbojošās nevalstiskās organizācijas (NVO), veicināt to sadarbību, pilnveidot mediatoru ētikas, kvalitātes un apmācību standartus, uzturēt mediatoru sarakstus un veicināt labvēlīgas mediācijas vides attīstību Latvijā.

Galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai – mediatoru sertifikācija un atestācija, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mediācijas pakalpojuma kvalitātes uzraudzība un kontrole, mediatoru ētikas standartu pilnveidošana un uzraudzība, vienotu mediatoru apmācību standartu pilnveidošana, mediatoru apmācību programmu sertifikācija, mediatoru pakalpojumu attīstības veicināšana, dalība mediāciju reglamentējošu normatīvo aktu pilnveidošanā un labvēlīgas likumdošanas iniciēšanā, dažādu mediācijas attīstības modeļu attīstības veicināšana un citi.

Mediācijas padome ir biedrība, kura apvieno Latvijā aktīvi darbojošās mediatoru nevalstiskās organizācijas un biedrības. Attīstoties mediācijai, pieaugot mediatoru kvalitātei un kvantitātei, kā arī pieaugot sabiedrības informētībai un interesei par mediācijas pakalpojumu, arvien lielāka loma mediācijas pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai ir mediatoru nevalstiskajām organizācijām.

Biedrības dibinātāji:
Biedrība "Mediācija un ADR"Biedrība"
Integrētā mediācija Latvijā"
Biedrība "Integrācija sabiedrībai" (Cietušo atbalsta centrs)
Biedrība "Latvijas Komercstrīdu mediatoru asociācija"

Mediācijas padomes ētikas kodekss ir pieejams šeit.

Eiropas mediatoru rīcības kodekss ir pieejams šeit.

SADARBĪBA

ĪSTENOTIE PROJEKTI

Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes celšana mediācijas pakalpojuma attīstīšanā

Mediācijas popularizēšana un iedzīvināšana Latvijas tiesu sistēmā

"Vienaudžu mediācija – ceļš uz sadarbību!"

"Lawyers in ADR"

"Praktizējošo juristu apmācības mediācijas metodēs”

"Strīdu izšķiršanas sistēmas un praktizējošu juristu apmācība"

MEDIĀCIJAS PADOMES MISIJA, VĪZIJA UN VĒRTĪBAS

Misija

Mediācijas padome apvieno un pārstāv biedrības, koordinē biedrību darbību, attīsta un popularizē mediāciju.

Vīzija

Mediācija kā pakalpojums ir kvalitatīvs, pieprasīts, atpazīstams, pieejams, skaidri definēts un labi saprotams. Sabiedrība uzticas mediācijai.

Vērtības

 • Atbildība

 • Optimisms, dzīvesprieks, radošums

 • Cieņa, pieņemšana, iekļaušana

 • Harmonija, sadarbība, apvienošanās idejas vārdā

 • Rezultāts, atdeve, efektivitāte

 • Atklātība un uzticēšanās

 • Spēks, drosme, spēja uzņemt izaicinājumus

 • Elastīgums

 • Savas identitātes saglabāšana

Biedrība “Integrācija sabiedrībai” Cietušo atbalsta centrs (CAC)

Biedrības “Integrācija sabiedrībai” ir dibināta 1996. gadā, struktūrvienība CIETUŠO ATBALSTA CENTRS ir dibināta 2003.gada 15.maijā.

2004.gadā apmācīti 20 mediatori – starpnieki izlīguma procesā, kuri sāk piedāvāt mediācijas pakalpojumu krimināllietās un ģimenes lietās.

2007.-2010.gads – skolu mediācijas un vienaudžu mediācijas apmācības projekti.

No 2009.gada sadarbībā ar biedrību “Mediācija un ADR” piedāvā mediācijas pamatkursu topošajiem mediatoriem un tiem, kas vēlas apgūt konfliktu risināšanas iemaņas.

Semināra dalībnieku pirmās asociācijas, pieminot šo biedrību:

 • Skolu mediācija

 • Cietušā - vainīgā mediācija

 • Mediācijas pakalpojumi ar specializāciju krimināllietās

 • Mediācijas apmācība

Biedrība “Integrētā mediācija Latvijā”

Biedrība “Mediācija un ADR”

Biedrība INTEGRĒTĀ MEDIĀCIJA LATVIJĀ ir dibināta 2007.gada 10.augustā

Biedrības mērķis ir mediācijas attīstības veicināšana reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī, integrējot to konfliktu risināšanas norisē institūcijās un organizācijās, kā arī profesionāļu darbībā un sabiedrībā kopumā.

Biedrības uzdevumi ir: veicināt un attīstīt integrētās mediācijas ideju Latvijā kā mūsdienīgu un kvalitatīvu konfliktu risināšanas veidu, veicināt sadarbību starp profesionāļiem, organizācijām un institūcijām, noteikt un aizstāvēt integrētās mediācijas idejas un intereses, informēt un izglītot sabiedrību par integrētās mediācijas ideju un iespējām, popularizēt integrētās mediācijas veiksmīgo pieredzi, rīkot apmācības par mediāciju un tās integrācijas iespējām da˛ādu jomu darbībā, veikt pētījumus un aptaujas.

Biedrība dibināta ciešā sadarbībā ar Vācijas Integrētās Mediācijas asociāciju („Integrierte Mediation”).

MEDIĀCIJA UN ADR ir dibināta 2005. gada 7. aprīlī.

Biedrības definētais virsmērķis ir nostiprināt Latvijā efektīvas, civilizētas, veselīgas konfliktu risināšanas prakses, vienlaikus sekmējot organizācijas biedru nerimstošu attīstību.

Ilgtermiņa vīzija - LATVIJA - vieta zem saules, kur mediācija ir ikdienas sastāvdaļa un kur strīdi tiek risināti prasmīgi un efektīvi.

Biedrības galvenie mērķi un uzdevumi ir:

 • veicināt alternatīvās domstarpību risināšanas veidu (mediācija, samierināšana, ekspertīze, šķīrējtiesa u.c.) ieviešanas un pielietošanas attīstību Latvijā,

 • sniegt konsultācijas speciālista izvēlē strīdā iesaistītajām pusēm un to pārstāvjiem,

 • iesaistīties politikas veidošanas procesos (valsts pārvaldes institūciju izveidotās darba grupās),

 • veicināt biedru profesionalitātes celšanu un iespējami augstāka mediācijas un ADR pakalpojumu līmeņa nodrošināšanu,

 • vienot ADR profesionāļus kopējo mērķu sasniegšanai.